Home

Raportul auditorului independent 2022

pag. 1 din 6 rapo rtul auditorului independent dbf expert audit s.r.l. ca binet expertize si audit financiar manolescu florin raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare de la 31.12.2019 ale electrocentrale grup s.a. către acționarii electrocentrale grup s.a. opinie 1 Raportul auditorului independent Către ac ţionarii societ ăţii DAFORA S.A. - în insolven ță, in insolvency, en procedure collective Raport cu privire la auditul situa ţiilor financiare individuale Opinia 1. Am auditat situa ţiile financiare individuale anexate ale societ ăţii S.C. DAFORA S.A. - în insolven ță, in insolvency, en procedure collective (Societatea), cu sediul. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către Acționarii, Societatii APA PROD SA Raport cu privire la auditul situațiilor financiare Opinia cu rezerve Anul 2019 a continuat cu inregistrarea de pierdere, cumuland la 31 Iulie 2019 o pierdere de 6.400.716,43 lei, iar la 31 Decembrie 2019 o pierdere contabila de 5.075.829 LEI.. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT. Către: Acționari, Electroputere S.A. Sediul social: Craiova, Calea Bucure. ști, nr. 80, Județ Dolj, CUI 6312800 . Raport cu privire la auditul situațiilor financiare. decembrie 2019 ca fiind creanțe către autoritățile fiscale, ajustări de depreciere cu privire la. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE DE REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 - Bucuresti - - 2020 - SC Societatea de Contabilitate, Expertizå Consultanta Contabilä — SOCECC SRI

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE DE ANTIBIOTICE S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 - - - 2020 - SC Societatea de Contabilitate, Expertizh Consultantä Contabilä — SOCECC SR RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către: Acționarii, Societății SECOM SA Sediul social: Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr.53, judetul Mehedinți, Cod fiscal RO 1605884 Raport cu privire la auditul situațiilor financiare Opinia cu rezerve 1 Nr. 1.1.61 / 05.04.2019 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către acționarii societății OMPANIA IN ORMATIĂ APLIATĂ S.A. Raport privind auditul situațiilor financiare Opinie 1. Am auditat situaţiile financiare ale societății OMPANIA INORMATIĂ APLI ATĂ S.A. (oitt ) cu sediul social în Cluj-Napoca, strada Republicii nr. 107, jud 1 Nr. înreg. 030/12.04.2021 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către administratorul judiciar și acționarii ROMCAB S.A., Opinie cu rezerve 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ROMCAB S.A. ( Societatea) care cuprind Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2020, Contul de profit și pierdere RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT U.A.M.T. S.A. 31 DECEMBRIE 2019 Leocont Expert S.R.L. Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), având legitimația nr. 164 Auditor financiar - Leonica BOCHI

Armatur

Raportul auditorului independent Către ac ţionarii societ ăţii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport cu privire la auditul situa ţiilor financiare individuale Opinie cu rezerve 1. Am auditat situa ţiile financiare individuale anexate ale societ ăţii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (Societatea), cu sediul social în Str. Polon ă nr. 65, sector 1, Bucure ști, România RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către Acționari, Electroarges S.A. Raport cu privire la auditul situațiilor financiare Opinia cu rezerve 1. Am auditat situațiile financiare individuale ale Electroarges S.A. (Societatea) - cu sediul social în Curtea de Argeș, str. Albești nr. 12, județul Argeș, identificată prin codul uni SITUATII FINANCIARE ANUALE IFRS 31.12.2019; Oferte Audit Financiar 2020; Raportul Auditorului Financiar Independent 31.12.2019; Independent Financial Auditor's report 31.12.2019; Proiect Hotarare AGEA en; Proiect Hotarare AGEA ro; Proiect Hotarare AGOA en; Proiect Hotarare AGOA ro; Imputernicire speciala vot AGEA en; Imputernicire speciala vot. Raportul auditorului independent Către ac ţionarii societ ăţii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport cu privire la auditul situa ţiilor financiare consolidate Opinie cu rezerve 1. Am auditat situa ţiile financiare consolidate anexate ale societ ăţii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (Societatea), împreun ă cu filialele sale (împreun ă Grupul), cu sediul social în Str

Despre PAID

Raportul Auditorului Independent oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Băncii Românești S.A. (Banca) la data de 31 decembrie 2019, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea INDEPENDENT 31 DECEMBRIE 2019 EUROAUDIT SRL Autorizatia nr.314/2003 inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romama. RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT asupra situatiilor financiare intocmite de METEX COM SA Dej la data de 31.12.2019 Catre Raportul auditorului independent Către Acţionarii, Parking Focşani S.A. Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare Opinie Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii Parking Focşani S.A. (Societatea), cu sediul social în Focşani, str. Ştefan cel Mare, nr.21, număr d

Rapoarte - Poșta Român

 1. Raportul auditorului independent . Catre actionarii Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Str. Ion Mihalache nr. 15-17, Bucuresti, Romania care cuprind situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2019, situatiile profitului sau pierderii si al tor elemente ale rezultatului global, modificarilor.
 2. escu nr. 45, Sector 1, București, România
 3. Raportul auditorului independent pe anul 2019; Raportul auditorului independent pe anul 201 8; Raportul auditorului independent pe anul 2017; Raportul auditorului independent pe anul 2016; Raportul auditorului independent pe anul 201
 4. Raportul auditorului independent . Catre Actionarii Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019, situatiile profit ului sau financiare si raportul auditorului cu privire la acestea
 5. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Seria AG nr.62/19 pentru exercifiul financiar fncheiat la 31 decembrie 2018 Societatea pe Acfiuni Drumuri Criuleni • Certificatul de calificare a auditorului Seria AG Nr. 000009 eliberat fn baza deciziei Comisiei de certificare din 28 noiembrie 2002 CHISINAU 202
 6. intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 MICONT EXPERT SRL, GALATI, AUT CAFR 189/2002, AUT ASPAAS FA189/2019, CIF RO13319231, J17/536/2000 1 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Destinatar : CONSILULUI DE ADMINISTRATIE SC ALTUR SA : ADUNĂREA GENERALA A ACŢIONARILOR SC ALTUR S
 7. Raportul auditorului independent Către Comitetul de audit intern, OLT DRUM S.A. Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare la 31.12.2019 Opinie 1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii OLT DRUM S.A. (Societatea), cu sediul social în Slatina, str. Depozitelor nr.l5, judeţul Olt, identificat
FINALIZAREA PROIECTULUI „PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR

Pe site-ul CFR Călători a fost publicat Raportul auditorului independent privind activitatea operatorului feroviar de stat pe anul trecut, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13 din 29 iulie 2020.. În document se notează faptul că, în perioada 21 martie 2018 - 25 martie 2019, conducerea societății a fost asigurată de Leon Bărbulescu RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre actionarii Autonom Services S.A. Raport asupra auditului situatiilor financiare 18433260, care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019, situatia contului de profit si pierdere si altor elemente ale rezultatului global, situatia modificarilor.

RAPORTUL auditorului: pierderile CFR Călători pe 2019 au

 1. AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUA IILE FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL iNCHELAT LA 3 1 . 1 . 019 ale OOMPANIE MUNICIPALE CONSOLIDARI SA C tre Adunarea General a Actionarilor ale 2019, raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019
 2. istrație și Acționarii, ADMET S.A. Opinie 1. Am auditat situațiile financiare ale Societății ADMET S.A. (Societatea), cu sediul social în Romania, Galati, str. Alex. Moruzzi, nr. 130, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1628551, car
 3. Contact. - Ne puteti contacta la numarul de telefon 0368-405.808 , fax : 0368-405.817. - La adresa de email office@condmag.ro. - Sau la adresa sos Cristianului nr.11 Brasov
 4. Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate de CMSPTB SA la 31.12.2019 Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea

Raportul auditorului independent Bilant (Anexa A) Contul de profit pierdere (Anexa B) Situatia fluxurilor de trezorerie (Anexa C) la data de 31 decembrie 2019, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sä fie eronate semnificativ. Anexele A-E fac parte din prezentul raport pag. 1 din 6 rapo rtul auditorului independent dbf expert audit s.r.l. ca binet expertize si audit financiar manolescu florin raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare de la 31.12.2019 ale electrocentrale grup s.a. către acționarii electrocentrale grup s.a. opinie 1 Raportul auditorului independent Către acționarii societății Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii poziția financiară a Fondului la data de 31.12.2019, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Norma.

CONDMAG SA Braso

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către Acționari, 2019 încheiat cu Ministerul Transporturilor (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.231/2016), contract ce stabilește nivelul maxim de acordare a compensației pentru diferența de tarif. Întrucât aceast Raportul auditorului independent anul 2019. Posted on iulie 29, 2020. iulie 29, 2020. Raport-Audit-2019-FSC-IS Descarca .pdf RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CÄTRE ACTIONARII ANTIBIOTICE S.A. Raport de revizuire a informatiilor financiare interimare Am revizuit situatiile financiare interimare ale ANTIBIOTICE S.A. (Societatea), care cuprind situa!ia pozitiei financiare la data de 30 iunie 2019, situalia rezultatului global

Raportul auditorului independent - aegon

Raportul auditorului independent asupra elementelor relevante din solvabilitatea si situatia financiarala data de 31 decembrie 2019 , sunt intocmite, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele de raportare financiara ale Legii nr. 237/2015 privind trebuie saatragem atentia in raportul auditorului asupr RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre actionarii BRD - Groupe Societe Generale S.A. Raport asupra auditului situatiilor financiare Opinia Am auditat situatiile financiare consolidate si individuale ale BRD - Groupe Societe Generale S.A. (Banca) cu sediul social in Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, Romania raportul anual pentru exercitiul financiar 2019 al raportul auditorului independent 1 - 4 situaŢia rezultatului global 5 situaŢia poziȚiei financiare 6 - 7 situaŢia fluxurilor de numerar 8 situaŢia modificĂrilor În capitalurile proprii 9 - 10 note explicative la situaŢiile financiare 11 - 59 raportul administratorilor 1.

Raportul auditorului independent anul 2019 - Fabrica de

- Situații financiare la 31.12.2019 - Raportul consiliului de administratie pe anul 2019 - Note la situatiile financiare la 31.12.2019 - Raportul auditorului independent - Propuneri de repartizare a profitului încheiat la data de 31 decembrie 2019 - Proiect Buget 2020 - Program de investitii 2020 - Proiect de hotarar Raportul consolidat al administratorilor pe anul 2019 Situații financiare consolidate pentru anul încheiat la 31.12.2019 Raportul auditorului independent - consolida Raportul auditorului independent cu privire la forma scurta a situatiilor financiare individuale Catre Actionarii Omniasig Vienna Insurance Group SA Aleea Alexandru nr. 51, Bucuresti, Sector 1 Cod unic de inregistrare: 14360018 Opinie 1. Forma scurta a situatiilor financiare individuale anexate incluse in Raportul public anual de la pagina Rapoarte Anuale 2019. Situatii financiare ERGO ASIGURARI DE VIATA pntru anul 2019 forma scurta. Raportul auditorului independent cu privire la forma scurta a situatiilor financiare pentru anul 2019 Ergo Asigurari de Viata. Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare IFRS 2019 Ergo Asigurari de Viat RAPORTUL auditorului independent: pierderile CFR Călători pe 2019 au scăzut la jumătate 6 august 2020 Pierderile CFR Călători pe 2019 au scăzut la jumătate față de nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al societății, relevă Raportul auditorului independent pentru anul trecut

Raportul auditorului independent Catre Aqionarul unic al Bancii Comerciale EXIMBANK S.A. Opinie 1. Am auditat situatiile financiare anexate ale Bancii Comerciale EXIMBANK S.A. (Banca) care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019, situatiile profitului sau pierderii 9 Raportul Auditorului Independent - 2020. Raportul Auditorului Independent - 2019. Raportul Auditorului Independent - 2018. Raportul Auditorului Independent - 2017. Raportul Auditorului Independent - 2016. Raportul Auditorului Independent - 2015. Raportul Auditorului Independent - 2014. Raportul Auditorului Independent - 2013 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA ELEMENTELOR RELEVANTE DIN RAPORTUL S.A (Societatea) la data de 31 decembrie 2019: S.02.01.02 - Bilanț S.23.01.01 - Fonduri proprii trebuie sa atragem atenția in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente di Raportul auditorului independent S.C. APAR 33// Ana. Cätre Actionarii/Asociatii, S.C. APAREGIO GORJ S.A. Opinie 1. 2. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale APAREGIO GORJ SA (Societatea), cu sediul social STR. TINERETULUI, NR.8, LOC. TG-JIU, JUD. GORJ, identificata prin codul unic de înregistrare fiscalä RO 20415711 Situaţiile financiare consolidate si raportul auditorului independent: 2019. pdf. 31.12.2019. Situaţiile financiare individuale în baza situaţiilor financiare individuale auditate: pdf. 31.12.2019. Situaţiile financiare consolidate în baza situaţiilor finaciare consolidate auditate: pdf

Informații acționari IAMU SA Bla

Raport anual 2019 Transga

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT . Catre Actionarii Societatii VES S.A. Sediul social: Str. MIHAI VITEAZU, Nr. 102, Sighisoara, Judet Mures, Romania Mentionam ca situatiile financiare incheiate la 31 Decembrie 2019 au fost auditate de catre un dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea. Tel: +40. Raportul auditorului independent asupra situa!iilor financiare încheiate de CMPAB SA la 31.12.2018 In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si am urmãrit ca acesta sä fie întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu pct.489 — 491 Raportul auditorului independent Catre actionarii societatii CONDMAG S.A. - în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement Raport cu privire la auditul situatiilor financiare individuale Imposibilitatea exprimarii opiniei 1. Am fost contractati sa auditam situatiile financiare individuale anexate ale societatii S.C RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT cÄTRE ACTIONARII METROREX S.A. Raport cu privire la auditul situatiilor financiare care cuprind situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2019, situatia rezultatului global, situatia auditorului într-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenti fatä d

13 | eco marginime

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre actionarii Zentiva S.A. Raport asupra auditului situatiilor financiare Opinia Am auditat situatiile financiare ale societatii Zentiva S.A. (Societatea) cu sediul social in Bd. Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 336206, car Situatii financiare consolidate si raportul auditorului independent 2019. 2019. Situatii financiare individuale si raportul auditorului independent 2019. 2019. Situatii financiare consolidate preliminate 2020. 2020. Anul publicării: All 2021 2020 2019 2018. Comunicat de presa 25.02.2021. 2021. Comunicat de presa 01.03.2021

Rapoarte - ERGO Asigurăr

 1. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre actionarii Prodvinalco SA Raport asupra auditului situatiilor financiare Opinia Am auditat situatiile financiare ale societatii Prodvinalco SA (Societatea) cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, identificata prin codul unic de inregistrare fiscal
 2. Raportul auditorului independent 2020; Raport anual 2019; Raportul auditorului independent 2019; Raport anual 2018; Raportul auditorului independent 2018; Raport anual 2017; Raportul auditorului independent 2017; Raport anual 2016; Raportul auditorului independent 2016; Raport anual 2015
 3. istratie pentru exercitiul financiar 2019 (engleza) Situatii financiare anuale 2019 Situatii financiare anuale 2019 (engleza) Raportul auditorului independent pe anul 2019 Raportul auditorului independent pe anul 2019 (engleza) Declaratia de conformare a SC UAMT SA cu noul Cod de guvernanta corporativa.
 4. Raportul auditorului independent Către Acționarii, HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL 1. Opinie cu rezerve Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL (Societatea), cu sediul social Bucuresti, str. Helesteului, nr. 15-17, camer
 5. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT C 2019 și 2020, respectiv cumulate la data de 31.12.2020 (contul de execuție al cheltuielilor, potrivit perioadei auditate). În acestă perioadă au fost efectuate plăți numai în cadru
 6. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA ELEMENTELOR RELEVANTE DIN RAPORTUL PRIVIND SOLVABILITATEA SI SITUATIA FINANCIARA . Catre Actionarii Societatii EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. Sediul social: Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Global City Business Park, Cladirea 023, judetul Ilfov . Cod unic de inregistrare: 5328123 . Opini
Ce criză? CAO se pregătește să-și premieze administratorii

RAPORTUL auditorului independent: pierderile CFR Călători

Raportul auditorului independent Catre Actionarii societatii ENERGONUCLEAR SA decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sati, in cazul în. de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile . 15. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditu RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către Acționarii, 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare consolidate sau, în cazul în care aceste prezentări sunt. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CÄTRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGISTRUL AUTO ROMAN R.A. Raport cu privire la auditul situatiilor financiare Opinie cu rezerve (2019: 36.182 724 lei) constituite în baza bugetului rectificat al anului 2014 un provizion în sum d

Raport Auditori - MonitorulOficial

 1. istratorul Judiciar și acționarii ROMCAB S.A., Opinie cu rezerve 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ROMCAB S.A. (Societatea) c are cuprind Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2018, Contul de profit și pierdere
 2. Raportul auditorului independent Catre Actionarii Bancii Transilvania S.A. Cluj-Napoca, Cluj, str. George Baritiu nr.8 incheiat la 31 decembrie 2019 au fost auditate de catre un alt auditor care a exprimat o opinie financiare consolidate si individuale si raportul auditorului cu privire la acestea
 3. istratorilor pentru anul 2019; Raportul auditorului independent referitor la situatiile financiare individuale Electrica SA pentru anul 2019; Extras din situatiile financiare individuale pentru anul 2019 (fisier excel) Nota: Situatiile financiare la nivel individual si consolidat sunt supuse aprobarii AGOA in data de 29 aprilie.
 4. istratorilor Sem 1 2020 . AIAIC- Raport Activitate Semestrul I 2020 . AIAIC- Raportul auditorului independent 31.12.2019 . AIAIC- Raportul ad
 5. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către Acționarii, Societatii APA PROD SA realizata in anul 2019 cand gradul de incasare a fost de 99,62% sau fata de anul 2018 cand acesta a fost 100,33%. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu..
 6. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE Opinie Situațiile financiare simplificate anexate, care conțin bilanțul simplificat la 31 decembrie 2019, contul tehnic simplificat al asigurării generale, contul netehnic simplificat, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și nota la.

Raportul anual al Băncii - Moldova-Agroindban

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT stocurilor la 31 decembrie 2019 a fost de 4.469.765 lei iar la 31 decembrie 2020 Societate de audit financiar Raportul Auditorului - 2020 6 Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea,. Raportul anual al administratorilor la 31.12.2019 Raportul auditorului independent la 31.12.2019 Raport privind situatia sponsorizarilor acordate de catre societat

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE independent asupra 2019 , la S.C. FINANCIAR RECYCLING Raportul independent asuprg financiare 31. 2019 , la SC. FINANCIAR RECYCLING CAEN 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobi]iare proprii sau in. Nr. 17/ 19.03.2019 Raportul auditorului independent Către Consiliul de administraţie şi acţionariatul S.C. U.A.M.T. S.A. Oradea Raport cu privire la auditul situațiilor financiare Opinie fără rezerve 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății U.A.M.T. S.A.

2019 Emailul SA Media

 1. istratie si Asociatilor Societätii COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII Bucuresti, Romania asupra 2 3 Am auditat situatiile financiare individua e ale societätii COMPANIA NATIONALA DE INVESTITI
 2. Separate financial statements and independent auditors report: pdf. 31.12.2020. 31.12.2019. Separate financial statements for the year ended 31 december 2019: pdf. 31.12.2019. Consolidated financial statements for the year ended 31 december 2019: pdf. 31.12.2019. Raport anual 2019 Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare.
 3. istraÿia Fluvialä a Dunärii de Jos Galati (Regia), cu sediul social în Galaÿi, str. Portului, nr. 32, judevul Galati, identificatä prin codul uni
 4. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către Adunarea Generala a Acționarilor S.A.I. Broker S.A. decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvent
 5. istratorilor consolidat. Raportul ad
 6. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre Actionarii Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. Raport asupra elementelor relevante din Raportul privind Solvabilitatea si Situatia Financiara Opinia Am auditat urmatoarele documente intocmite de Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A

Video: Rapoarte - Promateri

Fundaţia Comunitară Sibi

31 decembrie 2019 cuprins pagina consiliul de administraȚie Și alte foruri 1 raportul consiliului de administraȚie 2 - 3 raportul auditorului independent 4 - 8 situaȚia consolidatĂ a profitului sau pierderii Și alte venituri generale 9 situaȚia consolidatĂ a poziȚiei financiare 1 Rapoarte AIAIC pe anul 2019. perioada de raportare Raport de activitate - membrii CA Raportul administratorilor Raportul auditorului independent / ART 233; Semestrul I 2019. 30.06.2019. 30.06.2019-Semestrul II 2019. 01.07.2019 - 31.12.2019-RaportAn 2019 - Art 233 OUG 109/2011. ANUL 2019 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CÄTRE ACTIONARII COMPANIEI NATIONALE LOTERIA ROMANA S.A. Raport cu privire la auditul situatiilor financiare Opinie Am auditat situatiile financiare individuale ale COMPANIEI NATIONALE LOTERIA ROMANA S.A. (Societatea), care cuprind situatia pozitiei financiare încheiatä la 3 Raportul auditorului independent Către acţionarii societăţii DAFORA S.A. - în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare individuale Opinie cu rezerve 1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii DAFORA S.A. - în reorganizare Raportul auditorului independent Contul de profit si pierdere 1 Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global 2 Situatia pozitiei financiare 3 Situatia modificarilor capitalurilor proprii 4 Situatia fluxurilor de trezorerie 5-6 Note la situatiile financiare 7-9

-Raportul Consiliului de Administratie - 2019-Raportul Auditorului Independent - 2019-Raport non-financiar conform Standardelor GRI - 2019-Raportul anual al CNR cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor in anul 2019-Raportarea contabila semestriala la 30.06.2019-Executia Bugetului de Venituri si. Raportul auditorului independent . Catre Actionarii Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, Etaj 6, sector 1, Bucuresti 2019 : credite si avansuri acordate clientilor cu o valoare bruta in suma de 4. 387.665 mii RON , pierderi asteptate. 31 decembrie 2019, contul de profit 9i pierdere, situatia modificärii capitalului propriu situaÿia Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societätii, în ansamblu. Auditul financiare raportul auditorului cu privire la acestea

Universitatea "Petre Andrei" din Iasi – Universitatea

Raportul auditorului independent-2020. Raportul auditorului independent-2019. Raportul auditorului independent-2017. Raportul auditorului independent-2016. Raportul auditorului independent-2015. Raportul auditorului independent-2014 Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2019: Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31.12.2019: Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2019: Raportul auditorului independent 2019: Raportul auditorului independent: Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar. Nr.11/17.05.2019 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Cätre Adunarea Generalä a Actionarilor Drumuri si Poduri Covasna SA Raport asupra Auditului Situatiilor Financiare Opinie Am auditat situagile financiare ale Societägii Drumuri Poduri Covasna SA, care cuprin Anexa SFCR 2020. Raportul Auditorului independent cu privire la Situatiile Financiare Individuale 2019. Raportul Auditorului independent asupra elementelor relevante din Raportul privind Solvabilitatea si Situatia Financiara 2019. Situatii financiare anuale individuale în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiara 2018 Raportul auditorului independent Către acţionarii societăţii DAFORA S.A. - în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare individuale Opinia cu rezerve 1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii S.C. DAFORA S.A. - în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement (Societatea.

Raportul Auditorului Independent Către investitorii Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity RON administrat de S.A.I. Erste Asset Management SA Raport privind auditul situațiilor financiare Opinia noastră În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Fondului Deschis d (impreuna cu raportul auditorului independent) pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 pregatite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara adoptate de uniunea europeana, conform ordinului ministrului finantelor publice nr. 2844/2016, cu modificarile ulterioar Raportul de activitate al Consiliul de Administratie pentru anul 2019; Raportul auditorului independent privind situatiile financiare aferente anului 2019; Hotararea Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 225 din data de 12 mai 2020; Bilant, Cont de profit și pierderi 2019 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către: Investitori, deținători de unități de fond în Fondul Deschis de Investiții Patria Stock 2019, situația profitului sau pierderii, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor.

Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate de COMELF S.A. la 31.12.2019 metalul- compania are înscris, în contractele comerciale încheiate cu clienții, o clauza de protecție care îi permite sa actualizeze prețul de vânzare daca prețul materiei prim Raportul Auditorului Independent. 23 April 2021 EcoMarginime. DECIZII C.A. Decizie C.A. 23 April 2021 EcoMarginime. RAPOARTE SI SITUATII. Situatii Financiare Anuale. Raport Auditor 2019. 11 May 2020 EcoMarginime. raport-auditor-2019 Download. RAPOARTE SI SITUATII. Raport Gestiune 2019 Raportul auditorului asupra SFCR la 31 decembrie 2017. 2016. Raportul anual BCR Asigurari de Viata VIG 2016. Raport de audit cu privire la machete incluse in raportul privind solvabilitatea si conditia financiara. Raportul privind Solvabilitatea si Conditia Financiara (SFCR) - 2016. IFRS_STATUTAR_2016