Home

Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liber Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, (ii) la respectarea drepturilor mele cu privire la datele cu caracter personal, (iii) cât şi asupra consimţământului exprimat de mine pentru colectarea, prelucrarea privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si: o Sunt de acord si imi ofer consimtamantul in mod expres, liber, neechivoc si in deplina cunostinta de cauza pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal in scopul (se va completa cu denumirea activitati

CNPP - Protecția datelor cu caracter persona

IV. Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), adoptat d privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de a brogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene Formular GDPR. 1. Informaţii Generale. Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu.

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul. PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA. DATELOR CU CARACTER PERSONAL . În calitate de instituție publică de interes național, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, Casa.

Modele de documente - solutii practice privind

  1. orului art. 8.1 GDPR Politica privind schimbul de date cu caracter personal
  2. 2.2. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, indispensabile in vederea prestarii serviciilor de asigurare (ofertarea si emiterea politelor de asigurare, gestionarea contractelor de asigurare/ politelor, inclusiv reinnoirea acestora, solutionarea daunelor) si de reasigurare, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare
  3. Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum ~i prevederile Direetivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor eu earacter personal ~iprotectia vietii private insectorul comunicatiilor electronice.
  4. prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. De asemenea, îmi exprim acordul de a fi informat sau a primi solicitări și/sau informații prin e-mail sau telefon cu privire la deplasarea mea în străinătate
  5. privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul.
  6. Anexa nr. 4 la normele metodologice Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea acordării unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinire
  7. Agenții economici, responsabilii HR și alte entități implicate în mod direct în prelucrarea datelor cu caracter personal, care aparțin persoanelor fizice, a.k.a. ANGAJAȚILOR, se străduiesc să facă acest lucru ca la carte, dar cartea nu este explicată tocmai bine

• Am fost informat/ ă cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; • Am fost informat/ă că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană Titlul proiectului: Educație antreprenoriala bazata pe inovare si dezvoltare durabila - Romania Start Up Plus Contract: POCU/82/3/7/105330 DECLARAŢIE privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene Școala doctorală în domeniul Științe medicale Redacţia.: 02 Data: 20.10.2015 Pag. 1 / 1 DECLARATIE privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Subsemnatul (a) _____ domiciliat ____

Title: Microsoft Word - Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ITM.docx Author: Administrator Created Date: 1/20/2021 1:24:36 P DECLARATIE PRIVIND ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Pentru stocarea, prelucrarea, transmiterea si utilizarea datelor cu caracter personal in vederea inregistrarii cainelui , proprietatea mea, in Registrul de Evidenta a Cainilor cu Stapan, gestionat de catre Colegiul Medicilor Veterinari.. In Romania, plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau electronic, la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro Toate datele din CV (cu excepția datelor personale) DA NU 1 Cf. art. 4 pct. 2, prin prelucrare se înțelege: orice opera țiune sau set de operaiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea

Protectia datelor cu caracter personal; Centrul Medical Policlinico di Monza este inregistrat in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal in Registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul [*], conform Legii nr. 677/2001 In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor

Model de acord al angajaților pentru prelucrarea datelor

Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu

Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal in Cadrul Garanti

Clienții care au bifat căsuța pentru a-și exprima acordul privind participarea la concurs au semnalat în mod clar dorința ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul concursului. Există astfel un consimțământ pentru prelucrarea datelor în scopul concursului, dar nu în alte scopuri Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul redeschiderii frontierelor în urma pandemiei de COVID-19 Adoptată la 16 iunie 2020 Comitetul european pentru protecția datelor a adoptat următoarea declarație: 1. În Comunicarea Comisiei privind cea de-a treia evaluare a aplicării restricției temporare privind Acordul privind prelucrarea de date se poate încheia doar în condițiile în care entitatea destinatară face dovada capacității de a răspunde cerințelor prevăzute de Regulamentul 2016/679 rivind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și.

Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor cu

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp [at]dataprotection.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră. Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Subsemnatul/(a), _____ declar următoarele: Prin completarea cererii îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplin

Protectia datelor cu caracter personal . Informare desemnare Responsabil cu protecția datelor . Politica de confidențialitate. Politica utilizare cookie-uri. Notă informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin echipamente de supraveghere video în incinta A. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil si in Romania, Regulamentul European 2016/679 privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR). In procesul de angajare a salariatilor, angajatorul are nevoie si trebuie sa solicite viitorului angajat cateva date cu caracter personal in vederea intocmirii contractului. Înteleg ca prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal si responsabilităţile mele privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Nume, prenume Semnătura Data Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, cite unul pentru fiecare parte. Am primit un exemplar Semnătura Atenţie sediul în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către ACMTR- determină imposibilitatea înscrierii în ACMTR

• Formularul tip privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Declarația se poate realiza în formă autentică, la notar sau la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în persoană. Pe site-ul nostru găsiți un model pentru Declarația privind benefiarii reali și anexa acesteia Not ă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal - CEH SA 2 - articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR - prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale precum și pentru îndeplinirea unei obliga ții legale care îi revin operatorului (S.CEH), conform articolului 6, alineat (1), litera (c) din GDPR ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL In temeiul prevederilor Regulamentului European 679 /2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si in temeiul prevederilor di I. Dispoziții pentru utilizatorii privați. Această parte a declaratiei de protectia datelor se aplică utilizatorilor privați ai serviciilor Viessmann. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dumneavoastră în această declaratie ca pe un acord. Utilizarea și verificarea datelor cu caracter personal Legislatie nationala: Legea nr.129 din 15.06.2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu.

privind prelucrarea datelor cu caracter personal . 1. Responsabilul cu protectia datelor: obliga sa obtinem acordul expres pentru scopuri precum: administrarea investitiilor, evaluarea Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Datele pot fi dezvaluite autoritatilor si institutiilor (oricare ar fi denumirea) din Romania. ...., prin prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) de către Direcția Județeană pentru Cultură Timiș. Data. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări. Cine suntem? Inspectoratul General pentru Imigrări (I.G.I.) în calitate de operator de date cu caracter personal, este organizat și functionează ca structură de specialitate a administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea. Subiectul prezentei declaratii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal special / datelor medicale (temperatura masurata, saturatie oxigen, puls, contact cu pacient pozitiv, febra in ultimele 48 de ore, pierdere gust/miros, dureri musculare, dureri de cap, dificultati respiratie, alte simptome, rezultatului testului. Ulterior împlinirii perioadei pentru care datele cu caracter personal au fost prelucrate, acestea vor fi șterse sau anonimizate, cu excepția cazurilor în care legea prevede obligativitatea stocării lor pentru o durată mai mare de timp. 5. Responsabilul cu protecția datelor în cadrul companiei noastre este dl

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC Tatami Pro S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Introducere; Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare GDPR. Declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: Descarcă fişierul: Notă de informare privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal: Descarcă fişierul: Share . Contact. Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27 INFORMARE SI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL In Romania, datele cu caracter personal sunt protejate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare GDPR.

Prelucrarea datelor personale Spitalul Monz

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (inclus in declaratia pe propria raspundere); Actele de studii si/sau de stare civila (certificatul de nastere/casatorie) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate. Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru inscriere privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004

05_Inspiration-and-Great-Offers_2021_FB_1200x628 - Vulcan

Prelucrarea datelor cu caracter personal GISCA

declaratie-consimtamant prelucrare date cu caracter personal pentru membrii casei de ajutor reciproc al pensionarilor campina- c.a.r.p. cÂmpina Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului - privind protecți Grădiniţa este operator în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor) privind Protecția Datelor, îmi exprim acordul pentru: 1. prelucrarea datelor cu caracter personal: a) Sunt de acord cu prelucrarea de către Şcoala Gimnazială Lucian Grigorescu Medgidia a datelor cu caracter personal în vederea întocmirii documentelor proiectului, promovării şi diseminări Prin urmare, se impune modificarea Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 3731/2016, deoarece normele sale nu mai corespund necesitatilor de reglementare care au prezidat apartia sa si completat cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

GDPR: Modelul formularului-declaraţie privind

Aceasta Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumita in continuare Declaratia de Confidentialitate) se refera la prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal astfel incat: Pentru a va trimite sondaje privind gradul de satisfactie, cu scopul de a intelege experienta. prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004, și că îmi cunosc drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi. Informare/declaratie consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. DIETALIA SRL este o persoana juridica romana cu sediul social in Com. Joiţa, Str. Podul Banului nr.82G, Jud. Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerţului din Giurgiu sub nr

Declarație De Consimțământ Privind Acordul Pentru

datelor cu caracter personal trebuie să fie făcută astfel încât să nu afecteze condițiile de desfășurare a concursurilor precizate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G . Nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetar În data de 19 martie 2020, Comitetul European pentru Protecţia Datelor (CEPD) a adoptat Declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei COVID-19. Conținutul acestei Declarații este următorul: ''Guvernele, organizațiile publice și private din întreaga Europă iau măsuri pentru a limita și a atenua efectele COVID-19 iar acest lucru poate implica. Conform cerintelor Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR), RAZEDENT are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau. conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil din data de 25.05.2018 şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, mai jos enunțate: Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acce

Date și formulare online - Primăria Comunei Miroslav

Informare privind protecția datelor cu caracter personal Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Universitar de Urgenţă București este un operator de date. Datele de contact ale Spitalul Universitar de Urgenţă București sunt următoarele: Splaiul Independenţei, nr. 169, Sector 5. Prelucrarile de date cu caracter personal sunt reglementate in principal de Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. IV 3) Formulare privind acordul pentru prelucrarea datelor personale ale elevilor a) Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal sub 16 ani b) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal peste 16 ani 4) Declaratie elevi si parinti privind materialele multimedi Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul www.sitto.ro. Acest site web este detinut si gestionat de catre SITTO AGENCY SRL, identificata cu CUI 35554319, J10/128/2016, cu sediul in Buzau, Str. Simion Barnutiu, nr. 4, Jud. Buzau, pentru care confidentialitatea datelor reprezinta o componenta esentiala Primăria Comunei Valea Mărului , cu sediul în localitatea Valea Mărului, județul Galați, România , colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a.

Când este valabil consimțământul? Comisia European

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul www.gradient.ro. Acest site web este detinut si gestionat de catre SC GRADIENT SRL identificata cu CIF 1961040 si RC J22-751-1991 pentru care confidentialitatea datelor reprezinta o componenta esentiala. Politica si practicile noastre de protejare a datelor se focuseaza pe procesarea, schimbul si stocarea corespunzatoare si legala a. Art. 8. - Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală este interzisă. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Poema: promoții - Shopping City Targu JiuPenti | -30% de Pink Friday - Shopping City BuzăuSecuiana | Bon valoric cadou - Shopping City BuzăuReferat Pentru Scaderea Notei La Purtare ModelAmenajarea Clasei De EleviINTERSPORT | Black Friday - Shopping City BuzăuYves Rocher: Promoție de vară! - Severin Shopping Center

Consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video Share Article Previous MINUTA şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2021 a Consiliului Local Negreşti, Judeţul Vaslui Next Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul Serviciului Impozite si Taxe Local Aceasta Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumita in continuare Declaratia de Confidentialitate) se refera la prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal astfel incat: sa urmarim indeaproape solicitarile pe care ni le adresati si sa indeplinim aceste solicitari privind prelucrarea datelor cu caracter personal Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj este instituţie publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Județean Dolj, cu sediul în mun. Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, jud. Dolj Suntem un magazin online cu suplimente nutritive, îmbrăcăminte, echipamente&accessorii pentru fitness în care veți găsi o gamă variată de produse, prețuri convenabile și metodă de livrare rapidă persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual și/sau legal de către Academia Română și Ministerul Educației și Cercetării