Home

Analiza swot a procesului instructiv educativ

2. Analiza SWOT Viorel Scripcariu 2020 - 202

  1. - asigurarea condiţiilor igienico-sanitare necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ. Pentru a desprinde cele mai importante concluzii, am realizat analiza SWOT pe cele 4 domenii importante şi anume: curriculum
  2. Analiza SWOT. 2.1. Proces instructiv - educativ; Intensificarea procesului de internaționalizare; 5. Excelența în educație. 5.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 2016 - 2024; Procesul instructiv - educativ (predare și învățare) Cercetarea științifică.
  3. Analiza SWOT a activităţii educative a consilierului educativ. 24 martie 2009, 11:27. Documentul contine analiza activitatilor extrascolare din anul scolar 2007-2008 a scolii nr. 22 Dimitrie Cantemir Galati, pe puncte tari, slabe, oportunitati si amenintari. La fiecare punct sunt scrise activitatile si proiectele/ parteneriate doveditoare
  4. procesului instructiv-educativ, elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţa competenţei, cultivarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. În cadrul şedinţelor cu părinţii au fost dezbătute Metodologiile de desfăşurare a examenulu
  5. Analiza SWOT. 1. Curriculum. Predarea intensivă a limbii spaniole. Auxiliare, softuri educaţionale insuficiente. Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru problemele propriilor copii, unii părinţi refuzând colaborarea cu profesorul psihopedagog. 2. Resurse umane
  6. Analiza SWOT a stagiarului: - organizarea procesului instructiv-educativ; - politica grădiniţei privind instrucţia şi educaţia; - îndrumătoare metodice, modele de planificări, programe, cerinţe în legătură cu evaluarea copiilor, condica, activităţi metodice
  7. ANALIZA SWOT Nr. 216 IV/ 19.10.2020 ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE EDUCATOARE An școlar 2019 - 2020 În anul şcolar 2019 -2020, în cadrul Comisiei metodice a educatoarelor, s-au desfăşurat activităţi cu rezultate deosebite, atât în procesul instructiv-educativ cât şi în realizarea proiectului de ridicare a calităţii mediulu

instructiv-educativ, eficientizarea instruirii şi a educaţiei. În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică a Colegiului, prevederile Proiectului Planului au fost corelate cu documentele de politici elaborate de Ministerul Educației, cu reformele demarate, cu alte reforme c procesului instructiv-educativ. acces la Internet şi televiziune prin cablu. 5. ANALIZA SWOT I. CURRICULUM PUNCTE TARI Şcoala dispune de documente curriculare oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi standarde de evaluare. Curriculum la decizia şcoli responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ. 3. OBIECTIVE SPECIFICE ANALIZA SWOT PUNCTE TARI 2. Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi ale comisiei diriginţilo ANALIZA PEST 5. ANALIZA SWOT III. MISIUNEA IV. ŢINTE STRATEGICE V. OPŢIUNI STRATEGICE VI. REZULTATE AŞTEPTATE cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ. acces la Internet şi televiziune prin cablu. 8 5. ANALIZA SWOT I. CURRICULUM PUNCTE TAR

Evaluarea scolara. 1. EVALUAREA SCOLARA DEFINIRE Evaluarea este o componenta a procesului instructiv - educativ. Evaluarea reprezinta totalitatea activitatilor prin care se colecteaza, organizeaza si interpreteazadatele obtinute în urma aplicarii unor tehnici, metode si instrumente de masurare, elaborate înconformitate cu obiectivele si. procesului instructiv-educativ ; • acces la Internet; IV. ANALIZA SWOT: A) PUNCTE TARI • Existenţa planului managerial la nivelul şcolii şi la nivelul comisiei metodice; • Asigurarea unui proces instructiv- educativ de calitate; • Integrarea foarte bună a preşcolarilor în clasa 0

Analiza SWOT a activităţii educative a consilierului educativ

Analiza SWOT Școala Gimnazială Urugua

AnalizaSWOT, raport de activitate. 6 august 2009, 15:29. Acest material cuprinde analiza SWOT pe primul semestru si un raport de activitate al primului semestru al anului scolar 2008-2009 la clasa III. Documente | Management Şcolar buna organizare si functionare a procesului instructiv educativ ,de dotarea si inzestrarea materiala a scolii, de ordinea si disciplina din scoala,de realizarea unei bune imagini a scolii. Toate aceste aspecte se reflectä pozitiv în activitatea instructiv-educativä,in relatiile cu parintii elevilor, c În procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important pentru crearea cursurilor instructive moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor virtuale, formându-se astfel un spațiu nou, spațiul virtual instructiv Home > Documents > Analiza procesului de vanzare. Analiza procesului de vanzare. Date post: 06-Feb-2016: Category: Documents: View: 89 times: Download: 4 times: Download for free Report this document. Share this document with a friend. Description: McDonald's Transcript: 1

ANALIZA DE NEVOI CDS-uri 2019-2020 procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi a abandonului școlar. ANALIZA SWOT Pentru o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnică) SWOT, analizând mediul intern, pe următoarele paliere • îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii; prezenta o analiza care sa evidentieze atat realizarile cat si nerealizarile din acest domeniu, ANALIZA SWOT PUNCTE TARI : • Activitati educative diverse, cu puternic accent formati Analiza SWOT a mediului intern si extern. S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) management educational - baza materiala corespunzatoare desfasurarii procesului educational - oferta educationala a scolii este adaptata nevoilor de formare ale elevilor -Viziune individualista asupra procesului instructiv-educativ gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării (puse în evidență de analiza PEST(EL A) şi a rezultatelor analizei SWOT. Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt ANALIZA SWOT Pentru elaborarea planului managerial pentru anul școlar 2019-2020, s-a realizat analiza internă și a contextului general exterior Desfăşurarea continuă a procesului instructiv-educativ, fără sincope, disfuncţionalităţi, într-un climat calm, cald, prietenos

Evaluarea scolara - SlideShar

II.5 ANALIZA SWOT 22 II.6 RELAŢIA CU COMUNITATEA 25 II.7 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 25 III. ELEVILOR PRIN REFORMA ŞI PERSONALIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 34 4. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ A CADRELOR În anul școlar 2014-2015 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică, superior. 1.Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline

What Is A SWOT Analysis? | ClydeBank Media

Analiza SWOT - caroldavila-slatina

depline caproces instructiv-educativ şi ca produs cu finalitate măsurabilă eficientizarea procesului educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, nerămânând în stadiul de proiect educativ. Am realizat analiza SWOT a rezultatelo Analiza corectivă și obiectivă a rezultatelor școlare din toate domeniile. Creșterea calității procesului instructiv-educativ. Responsa-bilii de comisii octombrie 2019 Rapoarte de activitate Elaborarea raportului de analiza a activităţii pe anul școlar precedent Analiza corectivă și obiectivă a rezultatelor școlare din toate domeniil Stabilirea unor acţiuni pentru analiza periodică a rezultatelor obţinute pe parcursul anului şcolar în cadrul procesului instructiv-educativ şi în reducerea absenteismului în condiţiile susţinerii reformei educaţionale - Implicarea cadrelor didactice pentru utilizarea calculatorului in procesul instructiv - educativ. Consiliul profesoral. Consiliul profesoral. Consiliul educativ. Directorul. Buget. 2007 - 2008. 2007 - 2009. Implicarea a peste 50% din parinti in programe de formare. Minim patru cadre didactice competente pentru a utiliza calculatorul. 2

Video: Analiza Swot - grupscolarbudest

PRIN REFORMA ŞI PERSONALIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii, avându-se în vedere următoarele aspecte:.

T.2 Inovarea procesului instructiv- educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii. T.3 Dezvoltarea competenţelor cheie la elevi prin implicarea în proiecte şi activităţi extraşcolare, într-un climat de siguranţă fizică şi psihică, de încredere şi cooperare în şcoală creşterea calităţii procesului instructiv-educativ este prioritate, putând astfel, să asigure o parte din resursele umane-studenţi pentru învăţământul superior. Toate acestea vor spori prestigiul Liceului în rîndul unităţilor liceale din judeţul Timiş, poziţi - imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii; - încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. COMISIA DIRIGINŢILOR. Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de d-l director, profesor Mohora Florea si prof. Geicu Lenuta v.5 analiza swot 24 . v.6 relaia cu comunitatea 27 . v.7 cultura organizaional 27 . vi. misiunea 30 . vii. viziunea 30 . viii. inte strategice, argument pentru intele alese 31 . viii.1asigurarea creterii calitii n educaie pentru toate domeniile i . toi indicatorii din standardele de evaluare periodic a unitilor de

Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ. Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii. Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă. Soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte h) managementul clasei - trebuie să aibă în vedere organizarea activităţilor instructiv educative în forme flexibile de instruire; munca în echipe permite adaptări mai obiective ale procesului instructiv-educativ la particularităţile psiho-fizice ale copilului cu C.E.S., prin fixarea unor obiective operaţionale diferenţiate.

MANAGEMENTUL CALITATII : PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL. INTRODUCERE. Mi-am ales aceasta tema pentru ca in educatie, ca in toate domeniile, avem nevoie de calitate, iar sistemul national de management si de asigurare a calitatii are ca scop esential imbunatatirea calitatii educatiei definita ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale. Raport de analiză privind starea și calitatea activității didactice și educative Sem I an școlar 2017/2018 Aprobat in C.A. 22.03.2018 Validat in C.P.20.03.2018 Validat in Comitetul de Parinti.21.03.2018 97 din 222.03.2018 Motto: Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! (Henry Ford) Obiective. locale, aceştia fiind factori perturbatori ai procesului instructiv-educativ. Cuvinte cheie: gestiune, resurse umane, descentralizare, formare, recrutare, selecţie. Clasificare JEL: Se încadreazăarticolul potrivit Clasificării JEL (Journal of Economic Literature), codul categoriei fiind A10; A14; A20 1. Gestiunea resurselor uman Diagnoza- analiza SWOT la inceput de an §colar 2020-2021; reformelor ce vor contribui la cresterea calitätii procesului instructiv educativ. in Colegiu activeazä psihologul §colar un lucrätor medical, care oferä servicii de consiliere psihologieä asisiten! II. Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare III.1. Efectivele scolare III.2. Starea de sănătate în rândul elevilor procesului instructiv-educativ Îndrumarea şi controlul calităţii instructiv -educative conducerea permanen

Télécharger Matrice Swot Excel pour Windows | Freeware

Analiza PEST(E) pg. 5 IV. Analiza SWOT pg. 7 V. Misiunea şcolii pg. 11 VI. Viziunea şcolii pg. 11 VII. Grupuri ţintă vizate pg. 12 modernizarea procesului instructiv-educativ ; • stimulează creşterea natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea copiilor. d) Activitatea de lobby. 2.3. Cercet ări în domeniul managementul procesului instructiv-educativ 38 Concluzii privind tendin ţele actuale ale cercet ărilor, probleme neabordate în domeniul managementului înv ăţământului preuniversitar 39 CAP.3. ANALIZA MANAGEMENTULUI INSTITU ŢIILOR DE ÎNV ĂŢ ĂMÂNT PREUNIVERSITAR 41 3.1

Colegiul Naţional George Coşbuc cuprins I. DATE GENERALE II. ANALIZA DE NEVOI II.1 INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV II.1.1 Contextul socio-economic II.1.2 Populaţia şcolară II.1.3 Nivele de învăţământ II.1.4 Situaţia la învăţătură în ultimii patru ani II.1.5 Indicatori de eficienţă internă - efective 2011-201 Obiectivele stabilite pe baza datelor furnizate de analiza diagnostică a anului şcolar precedent şi având în vedere priorităţile strategice ale reformei sistemului educaţional actuale au fost: Asigurarea şi controlul calităţii procesului instructiv-educativ

procesului instructiv-educativ, în concordanţă cu strategia națională şi locală de dezvoltare, constituind totodată un răspuns activ la evoluţiile sociale şi economice ale mediului în care funcţionează şcoala, la cerinţele de formare ale beneficiarilor, precum şi la aşteptările acestora Analiza SWOT / Aspecte principale care necesită dezvoltare. ACTIVITĂŢI METODICE, Simpozioane, Festivaluri, Proiecte 2016-2017. Liceu Tehnologic. Prin asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin:- asigurarea şanselor egale în formarea profesională, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar, consilierea.

2.1. Proces instructiv - educativ Viorel Scripcariu ..

(DOC) Program de activitate în viitoarea funcţie 2015

Materiale şi cursuri utile profesorilor, învăţătorilor şi educatoarelor: comunicare, evaluare şi competenţe, managementul calităţii, tehnologia informaţie • îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii; Pentru a prezenta cat mai transparent activitatea educativa desfasurata in scoala noastra voi prezenta o analiza care sa evidentieze atat realizarile cat si nerealizarile din acest domeniu, oportunitatile dar si pericolele. ANALIZA SWOT. ANALIZA SWOT Puncte tari ale şcolii: promovarea unui management eficient şi profesional care permite gestionarea reformei la nivelul şcolii calităţii procesului instructiv-educativ,colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii .. ANALIZA SWOT Pentru elaborarea planului managerial pentru anul școlar 2014-2015, s-a realizat analiza internă și a contextului general Desfăşurarea continuă a procesului instructiv-educativ, fără sincope, disfuncţionalităţi, într-un climat calm, cald, prietenos

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚILOR DERULATE ÎN CADRUL COLEGIULUI NAȚIONAL ION NECULCE,SEMESTRUL I,ANULȘCOLAR 2018-2019 PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE Desfăşurarea procesului instructiv-educativ 1. Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat su ANALIZA P.E.S.T.E. / 16 V. ANALIZA SWOT / 18 VI. procesului instructiv-educativ, asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes garantat în pregătirea preșcolarilor pentru trecerea la învățământul primar. 1.3. Cultura organizaţională. de organizare a activităţilor instructiv-educative ş.a. (Ionescu, 2004, 23). Didactica generală, în sens restrâns, se concentrează pe studiul procesului de învăţământ, al elementelor componente ale acestuia, fără să neglijeze relaţiile dintre acestea

ANALIZA SWOT. 9.1. Curriculum. PUNCTE TARI. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare. 2.1. Păstrarea unei evidenţe clare şi permanentă a populaţiei şcolar procesul instructiv-educativ, care să sporească atractivitatea şcolii Director Contabil şef Tot parcursul anului şcolar Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Asigurarea confortului termic, vizual şi a securităţii personale a elevilor Obţinerea unor bune performanţe cu elevii liceulu Analiza mediului de activitate al organizației le va permite specialiștilor să evalueze critic Evaluarea mediului de activitate al firmei prin analiza SWOT. 2. Aplicarea metodelor de luare a deciziei. organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ. Aceasta vizează în primul rân Analiza SWOT - realizată în urma analizei factorilor interni, pe următoarele paliere: 2. - Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate şcolare bune, premii, calităţii procesului didactic, a bazei materiale şi Puncte slab

AnalizaSWOT, raport de activitate Didactic

Activitatea de control şi evaluare a avut ca scop îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ şi în vederea realizării acestui obiectiv, am asistat la ore, am monitorizat realizarea sarcinilor date de ISJ Harghita, am verificat completarea documentelor şcolare la zi, Analiza instituţională: Analiza SWOT ANALIZA SWOT Pentru elaborarea planului managerial pentru anul școlar 2020-2021, s-a realizat analiza internă și a contextului general exterior Desfăşurarea continuă a procesului instructiv-educativ, fără sincope, disfuncţionalităţi, într-un climat calm, cald, prietenos studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării invăţământului românesc în Uniunea Europeană. Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea că învăţământu 2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ; 3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoala noastră şi spre performanţă; 4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare

Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv - educativ 3. Dezvoltarea personala şi profesională a cadrelor. ANALIZA SWOT MEDIUL Puncte tari formativ al procesului instructiv - educativ. Obiectiv nr.1 Asigurarea unui climat favorabil dezvoltării priceperilor, deprinderilor şi aptitudinilor copiilor. Obiectivul nr.2 Valorificarea valenţelor educative ale jocului în formarea şi dezvoltare procesului instructiv-educativ si a condiţiilor de realizarea a acestuia), la nivelul consiliului local (implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional; asumarea de către (analiza SWOT) ale activitãții educaționale, avându-se în vedere urmãtoarele aspecte:. procesului instructiv-educativ. acces la Internet şi televiziune prin satelit. 5. ANALIZA SWOT I. CURRICULUM PUNCTE TARI Şcoala dispune de documente curriculare oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi standarde de evaluare. Curriculum la decizia şcoli ANALIZA SWOT Pentru elaborarea planului managerial pentru anul școlar 2017-2018, s-a realizat analiza internă și a contextului general Desfăşurarea continuă a procesului instructiv-educativ, fără sincope, disfuncţionalităţi, într-un climat calm, cald, prietenos

Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul instructiv

necesare asigurdrii in condilii decente desfbgurdrii procesului instructiv-educativ. d) Venitul disponibil al familiei. scdderea veniturilor familiei genereazd mai mica preocupare a familiilor si a elevilor pentru scoala. Lipsa de timp a familiei poate fi un factor care il poate distrage pe elev de la activitatile scolare si pregatirea pentru. ANALIZA SWOT Pentru elaborarea planului managerial pentru anul școlar 2019-2020, s-a realizat analiza internă și a contextului general exterior sistemului de Creşterea eficienţei procesului instructiv - educativ prin valorizarea evaluării rezultatelor învăţării. O3. Creşterea eficienţei în utilizarea resurselor umane Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de competență profesională și a performanței durabile. ȚINTA 3 Exercitarea unui management performant în toate domeniile de activitate (educativ, financiar, administrativ) generator de calitate a serviciilor oferite de grădiniță, beneficiarilor primari și secundari creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană. Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova

I. Analiza institutională a Liceului Tehnologic Special Oradea Misiunea scolii: Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea, oferă un proces instructiv-educativ recuperator, orientat pe stilul de învățare al elevilor, nevoile și aspirațiile individuale ale acestora, sprijinindu-i și ajutându-i pe aceștia în atingerea țelurilor propuse analiza swot an şcolar 2014-2015. puncte tari: puncte slabe realizarea unei Şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eŞecului Şcolar Şi includerea tuturor elevilor Într-o formĂ superioarĂ de Şcolarizare ANALIZA DIAGNOSTICĂ pag. 10 IX. ANALIZA PEST pag. 24 X. ANALIZA SWOT pag. 25 XI. INSTRUMENTE DE EVALUARE pag. 29 XII. TERMENE DE REALIZARE A PROIECTULUI pag. Modernizarea procesului instructiv -educativ şi creşterea rolului parteneriatului în asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a tinerilor. IS

III.5 Analiza SWOT III.6 Proiectul dezvoltării resurselor umane pe termen mediu 2076-2021 IV.MISIUNEA ŞCOLII etc.Învăţământul primar îşi desfăşoară activitatea în spaţii bine doatate cu materiale didactice necesare procesului instructiv educativ iar spaţiile destinate preşcolarilor sunt dotate corespunzător cu materiale. 4 PLAN MANAGERIAL 2018- 2019 ORDIN nr.4.461 din 27 august 2018 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a ll-a, a IV-a şi a Vl-a în anul şcolar 2018-2019 ORDIN nr.4.165 din 24 iulie 2018 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului d Prof.Mocanu Angela-consilier educativ 4. ANALIZA PEST 5. ANALIZA SWOT III. MISIUNEA IV. ŢINTE STRATEGICE V. OP ŢIUNI STRATEGICE VI. elevi, p ărin ţi şi comunitatea local ă pentru eficien ţa activit ăţii instructiv-educative, asigurare Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare în anul şcolar 2018/2019 scoate în evidenţă următoarele -Spaţiu insuficient pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ într-un singur schimb Oportunităţi-Implicarea în proiecte şcolare locale,.

Analiza procesului de vanzare - [PDF Document

Nr.1/2011, planul de dezvoltare a şcolii şi analiza SWOT a realizării planului managerial din anul şcolar 2016-2017, recomandările comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii. Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi - crearea unui ambient civilizat de desfăşurare a procesului instructiv-educativ în. Analiza SWOT. Puncte tari. stabilitate şi continuitate procesului instructiv-educativ; accesibilitatea elevilor la unitatea şcolară datorită transportului cu microbuzul şcolii. asigurarea unui microclimat favorabil desfăşurării procesului de învăţământ: iluminat, încălzire, apă potabilă. Echipa managerială are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană. ANALIZA S.W.O.T ð Analiza necesității și propunerii unor specializări economice noi Baza materială Îmbunătățirea și dezvoltarea bazei materiale a colegiului Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ ð Achiziții de videoproiectoare, laptopuri, calculatoare PC, mobilier, table pentr

Man holding swot symbol stock photo

Miercurea Sibiului - Educatie - Analiza SWO

6 ANALIZA PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV DIN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 este raportată la prevederile Programului managerial aferent anului şcolar vizând termenele scadente ca şi acţiunile instructiv-educative desfăşurate în şcoală şi în afara ei Portofoliu de practică - pentru cursanţi 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural Ö Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial psihopedagogic în activităţile practice susţinute; Ö Crearea unui climat socio-afectiv securizant în clasa de elevi; Ö Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor î Idealul educaţional prof rîşnoveanu nicoleta art. în acest mod se realizeaza asigurarea unei corespondente cât mai bune a caracteristicilor personalitatii subiectului uman cu. Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera integrala si armonioasa a individualitatii umane in formarea personalitatii autonome si creative

SWOT Analysis Template for PowerPointList Of All Halal Makeup Brands In The World (Certified)SWOT Analysis Solution | ConceptDraw