Home

Indicele de diversitate shannon

Indicele Shannon este un indice care caută să măsoare diversitatea speciilor, având în vedere uniformitatea acestora. Este o aplicație a teoriei informației și se bazează pe ideea că o diversitate mai mare corespunde unei incertitudini mai mari în alegerea aleatorie a unei specii specifice Indicele de diversitate Shannon. Acesta este un indice comun utilizat în caracterizarea diversitãţii speciilor dintr-o comunitate şi ia în consideraţie atât abundenţa, cât şi echitabilitatea distribuţiei speciilor. Pentru calcularea acestui indice se utilizeazã urmãtoarea formulã Indicele de densitate al arboretelor Indicele de diversitate Shannon-Wiener (H') Fig. 3. Diminuarea indicelui de diversitate structural a diametrelor în raport cu indicele de densitate Fig. 3. The variation of heterogeneity index Shannon-Wiener in relation with stands' density index y = 0,6849x + 2,011 r = 0,773** 1,500 1,700 1,900 2,100. Indicele diversității Shannon. Indicele Shannon, sau indicele Shannon-Weaver, este utilizat în mod popular pentru măsurarea biodiversității specifice. Este reprezentat folosind un H ', iar valorile indicilor fluctuează numai între numere pozitive. În majoritatea ecosistemelor valorile sunt de la 2 la 4 Indicele Simpson (D) Indicele de diversitate Simpson (1 D) Indicele reciproc Simpson (1/D) - propor ia de reprezentare a speciei - num rul de indivizi ai unei specii - num rul total de indivizi din perimetrul analizat. Indicele Shannon-WeaverAcesta este unul dintre cei mai utiliza i indici, avnd originea n teoria informa iei (de aceea, uneori.

Indicele de diversitate Shannon-Wiener a avut valori fluctuante în siturile studiate, iar diferenţele dintre acestea nu au fost semnificative din punct de vedere statistic. Distribuţia. S-a calculat indicele de diversitate Shannon H' = pi log. 2 pi pentru 16 specii de pești. Indicele a fost calculat pe componente individuale, diversitatea specifică și abundența relativă biodiversității martorului, neinfluențând nici numărul total de specii, nici indicele de diversitate Shannon al variantelor experimentale. Mulcirea a favorizat speciile Centaurea mollis Waldst. et Kit., Trifolium repens L. și a defavorizat Alchemilla vulgari Pentru fiecare habitat a fost calculat indicele de diversitate Shannon. The Shannon diversity index was computed for each habitat. Farmina Pet Foods - Ce reprezintă indicele glicemic. Farmina Pet Foods - What is the glycemic index Farmina Store Locator

Ce Este Indicele Shannon Și La Ce Servește? - Ştiinţ

 1. Indicele de diversitate Shannon-Wiener (H) Explica Șia. Calcul matematic 2 ore Bibliografie: 1. Chifu, T.(coord.),2004. Productivitatea ecosistemelor.Metode practice de teren.
 2. an a dup Braun - Blanque úi s-a deter
 3. indici din cadrul aceluia şi ordin de diversitate. Cea mai util ă formul ă, atât conform lui Hill (2006) este cea a diversit ăţ ii de ordin 1 derivat ă din indicele Shannon. : D = e Σpi*ln pi = e H. Jost a denumit acest indice num ăr de specii echivalente. Corela ţii biodiversitate - factori de mediu. Odat ă descris ă.
 4. indicele de biodiversitate (1B), prin indici de caracterizare ai biodiversitätii: indicele de diversitate Simpson, indicele de diversitate Shannon, echitabilitatea etc. Total LUCRARI PRACTICE 4-5-6-7 8-9- IO- 12-13- 14 14 14 (100%) Bibliografie obligatorie: Berca M (2000). Ecologie generalä protectia mediului. Ed. Ceres, Bucure}ti
 5. Indicii de diversitate: Indicele Margalef (d 1); Indicele Simpson (D); Indicele de diversitate Shannon-Wiener (H) Explica Șia Calcul matematic S13 - S14 /4. i CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, 430083 Baia Mare, România tel. +40-262-218-922, fax +40-262-276-15
 6. a fost calculat indicele de diversitate Shannon. Datele obţinute demonstrează importanţa lizierei în migraţiile sezonale ale indivizilor principalelor specii zoofage şi detritofage dinspre pădure spre pajiştile naturale adiacente în perioada primăverii şi în sens invers toamna. Văile umbroase cu sălci

The Shannon diversity index was computed for each habitat. Pentru fiecare habitat a fost calculat indicele de diversitate Shannon. Flow is continually monitored, computed and integrated throughout the test Indicele de diversitate biologica Shannon-Weiner 6.7 Indicele starii trofice 6.8. Indicele pretabilitatii corpurilor de apa pentru activitati de recreere 6.9. Indicele de calitate a apei (WQI) 6.10 Indicatori si indici de calitate a solurilor 6.11 Indicatori si indici de biodiversitat Valorile parametrilor de calitate înregistrate în secţiunile de monitorizare sunt: 2,87 pentru Indicele de diversitate Shannon-Wiener - corpul de apă Motru şi 0,87 pentru Indicele grupe funcţionale - corpul de apă Jiu (în cazul indicatorilor biologici); 1,22 pentru coeficientul de 7.10.2. indicele de similaritate specificĂ (exprimat prin coeficientul lui sÖrensen) pentru ecosistemele acvatice artificiale cercetate 175 7.10.3. indicele de diversitate (biodiversitate) shannon-wiener (h) 176 7.10.4. evoluȚia (dinamica) biomasei ornitofaunei identificate pe lacurile de acumulare artificiale cercetate 178 7.10.5

Shannon -Wiener valorile diversității (H) pentru cele cinci parcele au fost înregistrate pentru copaci și arbuști, pentru specii de arbori, Graficul 5 a avut cea mai mare diversitate de 5.74 și Graficul 4 cu cea mai mică diversitate de 0.95 pentru specii de arbust, am înregistrat 1.56 are cea mai mare diversitate, respectiv 0.65 ca. taxonilor în cele 3 habitate, indicee de diversitate Shannon Wiener, echitabilitatea şi indicele de similitudine între habitatele perechi (Sîrbu & Benedek 2004). Rezultate . În cele 3 bălţi de la Argineşti au fost identificate 9 specii de nevertebrate , dintre care 4 specii de larve de insecte, restul fiind oligochete, moluşte ş

Biodiversitatea: Caracteristici, Importanță Și Exemple

(P < 0,05). De asemenea, sa constatat că în - Zona 3 abundența insectelor este mare (2.888 de exemplare), urmată de Zona 1 (1.778 exemplare), Zona 4 (1.630 exemplare) și ultima, Zona 2 (1.476 exemplare). Pe de altă parte, potrivit cu indicele de diversitate (Shannon-Wiener), în Zona 2 s-a semnalat cea mai mare diversitate a insectelor, cu - d, indicele de distributie a abundentei solurilor, dat de relatia: d = Σpi 2 /10000 are valoarea 0,17, denota faramitare inaintata a invelisului de sol. - Hrel, indicele de diversitate Shannon (sau masura entropica a echiparticiparii solurilor) este dat de relatia: Hrel = H/Hmax, in care: H = - Σqilnqi = -2,3026Σqilogq Indicele de diversitate specifică este o măsură a gradului de stabilitate structurală al unei biocenoze date. O biocenoză stabilizată se caracterizează printr-un indice de diversitate ridicat, ceea ce presupune condiţii ecologice echilibrate, care pot permite unui număr mare de specii să convieţuiască şi să se dezvolte normal

Valorile parametrilor de calitate înregistrate în secţiunile de monitorizare sunt: 2,87 pentru Indicele de diversitate Shannon-Wiener - corpul de apă Motru şi 0,87 pentru Indicele grupe funcţionale - corpul de apă Jiu (în cazul indicatorilor biologici); 1,22 pentru coeficientul de modificare a secţiunii transverale (adâncime. Ideile măsurării şi analizei cantitative a biodiversităţii sau a diversităţii în general au drept fundament conceptele complementare de concentrare şi diversitate, în înţelesul lor cel mai general cu putinţă, indiferent de domeniul şi problemele consider Astfel, de exemplu, în stepă biocenozelor puternic este edificator pene. Pentru a evalua rolul unei specii în structura comunității biologice, utilizat indicatori bazați pe cont cantitativ, cum ar fi abundența, frecvența de apariție, Shannon indicele de diversitate și bogăția de specii The paper analyses, from structural and compositional aspects, the diversity of vascular flora from natural mixed forests with coniferous and beech. Six experimental plots were installed in mixed forest stands with coniferous and beech from Slătioar

INDICI ECOLOGICI - [PPT Powerpoint] - DOCUMENT

 1. oacizilor şi.
 2. Shannon index. The Shannon index has been a popular diversity index in the ecological literature, where it is also known as Shannon's diversity index, Shannon- Wiener index, and (erroneously) Shannon- Weaver index. The measure was originally proposed by Claude Shannon in 1948 to quantify the entropy (hence Shannon entropy, related to.
 3. Indicele Shannon nu este singurul utilizat în practica studiului comunităților de diatomee, alături de el folosindu-se și alți indici de diversitate, cum sunt Indicele Menhinick sau Indicele Margalef, care exprimă raportul dintre numărul de specii și numărul de indivizi
 4. a abundenta unei sp
 5. Introducere în măsurarea diversităţii. Teorie şi aplicaţii10 6. Indicatori ponderaţi ai diversităţii simple.....161 6.1. Indicele de concentrare ponderată.

Datele de observare au fost introduse într-o foaie de calcul și analizate cu ajutorul R. În plus, indicele de diversitate Shannon-Wiener a fost calculat folosind R. După unificarea locației fișierului cu datele de observare rezultate, s-a efectuat un export într-un fișier csv care a fost încărcat în QGIS utilizând instrumentul. Totodată a fost efectuată analiza structurii şi dinamicii cenozelor de coleoptere din 8 tipuri de pădure cu esenţe foioase ale Podişului Moldovei Centrale. S-a demonstrat cu se schimbă valoarea indicilor ecologici (indicele de diversitate Shannon, Simpson, echitabilitatea) în decursul întregii perioade de vegetaţie ale anilor 2001-2005

5) Indicele de diversitate (H) exprima gradul de structurare a biocenozei si se calculeaza folosind ecuatia lui Shannon-Wiener: unde: S - numarul de specii; p i - ponderea speciei i la reprezentarea valorii totale (abundenta relativa).. 6) Echitabilitatea (E) este un parametru biocenotic care caracterizeaza gradul de uniformitate a distributiei indivizilor pe diferitele specii toate tipurile de pădure sunt importante, chiar și cele cu diversitate Shannon redusă, deoarece pot reprezenta habitate pentru diferite specii de interes. Cuvinte cheie: bazinul Ierii, păduri de molid, păduri de amestec, biodiversitate, indicele Shannon, regresie. Introduction. As noted by Newton (2007), forests are very important for. Este de remarcat prezența speciei Artemia salina Linnaeus 1758, cunoscută ca specie indicator de nămol terapeutic, în lacurile Amara și Movila Miresei. Tehnica suplimentară aplicată pentru investigarea diversității fitoplanctonului a confirmat valorile indicelui de diversitate Shannon și a infirmat valorile bogăției de specii

(Pdf) Structural Characteristics of The Thrips Fauna

Calcularea indicelui de diversitate Shannon Weaver a speciilor (Indicele Biotic de Integritate), metodă adoptată potrivit zonei hidrogeografice avută în studiu (2; 7). Informaţiile obţinute privind starea habitatelor acvatice şi a ihtiocenozelor din zona studiat Adesea, cercetătorii folosesc valorile date de unul sau mai mulți indici de diversitate, cum ar fi bogăția speciilor (bogăția reprezintă câte specii și nu ține cont de raritatea indivizilor, în timp ce biodiversitatea poate), indicele Shannon sau indicele Simpson

Video: indicele - Translation into English - examples Romanian

computed - Translation into Romanian - examples English

Număr total de taxoni 2 11 14 Total indivizi/m2 2 449 775 Indice Simpson (D) 0,75 0,31 0,27 Indice de diversitate Simpson (1­D) 0,26 0,69 0,73 Indice reciproc Simpson (1/D) 1,34 3,25 3,74 Indice de diversitate Margalef (D M) 0,33 1,64 1,95 Indice de diversitate Shannon­Wiener (D S­W) 0,42 1,55 1,79 Evenness 0,61 0,65 0,68 EPTT (nr.) 0 4 indicii Shannon, Simpson şi Dominanţa Simpson. Tufărişurile se caracterizează printr-o diversitate floristică şi fitocenotică deosebită. Foarte abundent este cornul (Cornus mas), indicele de abundenţă. Speciile sau grupurile taxonomice cu semnificaţia de până la 1%, în cenozele. Diversitatea habitatului ( de asemenea , diversitatea habitatului sau diversitate ~) este o scală de evaluare pentru evaluare în peisajul conservării.Pe lângă diversitatea genetică și a speciilor, formează al treilea nivel al biodiversității.. Diversitatea biotopului înseamnă apariția a numeroase tipuri de biotopuri diferite pe zonă una lângă alta în zona sau secțiunea. În baza indicelui de diversitate Shannon, concentraţiei Simpson, echitabilităţii, indicelui de similaritate Cekhanovschi-Sorensen şi a parametrilor ecologici: abundenţa, dominanţa, constanţa, 6 indicele de semnificaţie ecologică a structurii asociaţiilor de coleoptere din grupele modele au fos

Evaluarea impactului ecologic, Carmen-Otilia Rusanescu

taxonilor în cele 3 habitate, indicee de diversitate Shannon Wiener, echitabilitatea şi indicele de similitudine între habitatele perechi (Sîrbu & Benedek 2004). Rezultate . În cele două habitate investigate din Dobrogea s-au semnalat în total 16 specii de nevertebrate macrozoobentice dintre care 14 sunt insecte î Academia.edu is a platform for academics to share research papers Apa este de obicei încărcată cu mult oxigen pentru aceste specii, care sunt considerate și specii indicatoare de apă curată. Însă luând ca exemplu opus, viermii și larvele de diptere, sunt indicatori de apă poluată (Dipankar Ghosh & Jayanta Kumar Biswas, 2015). 2. Integritatea ecosistemului acvatic înseamnă cât de bine/mul Indicele de forma a terenului. Numarul de parcele. Indicele de diversitate modificat al lui Simpson . Indicele mediu de forma ponderat dupa arie. Dimensiunea medie a parcelei . Fertilitatea parcelei. Dimensiunea dubla a fractalului Log . Lungimea totala a laturilor. Indicele de planitate al lui Shannon La baza acestui calcul st coeficientul (indicele) de atractivitate (I): I = qixcin i =1 unde: q = ponderea fiecrui element (resurs) n total; c = nivelul calitativ al acestor elemente; i = 1,2,.., n = numrul componentelor qi = 100 c [0;10] Nivelul calitativ al elementelor (c) este reprezentat de o not care variaz ntre urmtoarele limite: [0 2.

Împărțiți indicele de diversitate H al lui Shannon prin logaritmul natural al bogăției speciilor ln (S) pentru a calcula uniformitatea speciilor. În exemplu, 0,707 împărțit la 1,099 este egal cu 0,64. Rețineți că uniformitatea speciilor variază de la zero la unu, zero semnificând nici o egalitate și o egalitate completă Manifest Pentru Diversitatea Bioculturală. Potrivit Raportului Națiunilor Unite privind biodiversitatea, un million de specii vor dispărea de pe planetă în urmatorii ani. În același timp, așa cum se afirmă și în declarația UNESCO, suntem conștienți că degradarea biodiversitații dăunează direct diversitații culturale si. Indicii de diversitate: Indicele Margalef (d 1); Indicele Simpson (D); Indicele Shannon-Wiener (H) 4 Explica ția Calcul matematic S13 - S 14 Bibliografie minimal ă 1. Chifu, T. (coord.), 2004. Productivitatea ecosistemelor . Metode practice de teren şi laborator . Ed . Univ Al. I. Cuza Ia şi 2. Croitoru, E-A şi Sorocovschi, V., 2012 Analiza indicelui de diversitate beta microbiota nu a dat rezultate semnificative. În analiza diversității α, indicele Shannon al grupului ASD cu și fără evenimente GI a fost semnificativ mai mare decât cel al grupului NT

Diversitatea și distribuția geo-spațială a copacilor și

Raport științific sintetic privind implementarea proiectului Structura și regimul de disturbanță a golurilor existente într-o pădure naturală de gorun și implicațiile ecologice ale acestora asupra regenerării (PN-II-RU-TE-2011-3-0075) pentru perioad Dintrc indicii utilizati, indicele Shannon-Wicner a reflectat cel mai bine schimbärilc apärute in bogäþa specificä a comunitälilor. in timp ce marca maioritate a celarla)çi indici it condus la concluzii cronate. 5.5.1.3. Efectete a-supra succesiunii De$ existã puline date privind efectclc poluunl asupra earactetisticilar al

( c , d ) indici de alfa-diversitate la șoarecii purtători de cancer față de cei de control (CT). Specii observate reprezintă un indice de bogăție, iar indicele Shannon ia în considerare bogăția și uniformitatea În teoria informației, entropia Rényi generalizează entropia Hartley, entropia Shannon, entropia de coliziune și minentropia.Entropiile cuantifică diversitatea, incertitudinea sau întâmplarea unui sistem. Entropia poartă numele lui Alfréd Rényi. În contextul estimării dimensiunii fractale, entropia Rényi formează baza conceptului de dimensiuni generalizate FundalConsecințele defrișărilor și tratamentelor agricole sunt complexe și afectează toate nivelurile trofice. Modificările structurii și compoziției comunității microbiene asociate cu conversia pădurilor pluviale în sisteme gestionate, cum ar fi plantațiile de cauciuc și palmier de ulei, au fost arătate anterior prin analiza genei ARNr 16S, dar schimbările de profil.

Biodiversitate înseamnă variabilitatea între organismele vii de toate originile, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la ecosistemele terestre, marine și la alte ecosisteme acvatice și la complexele ecologice din care fac parte; aceasta include diversitatea din și între specii și diversitatea ecosistemelor; Pădure Agrocenoză Pădure Agrocenoză Pădure Agrocenoză Shannon 2,15 1,75 1,90 1,43 2,55 2,19 Simpson 4,64 3,52 3,45 2,69 8,74 5,29 Domin. 0,10 0,13 0,29 0,30 0,21 0,10 SimpsonConcluzii Studiul diversităţii animalelor pe parcursul mai multor ani (Savin şi colab., 2007; Savin şicolab., 2010) demonstrează o diversitate sporită a.

Din punct de vedere genetic au fost analizate aceste populaţii, calculandu-se mai mulți parametrii: numărul de alele (N), heterozigoția observată (Ho), heterozigoția estimată (He), indicele de fixare (F), indicele Shannon etc. Valorile moderat ridicate obținute pentru heterozigoția observată si pentru cea estimată, demonstrează un. Maracay - Sfaturi de călătorie, asistenţă medicală, preţurile şi ghid de siguranţă De îngrijire a sănătăţii ☀ Vremea Trafic Crimă şi siguranţă Ultimele știri despre Coronavirus Sfaturi de călătorie și precauții pentru Coronavirus Preturi ☘ Poluarea și curățenie Practice de călătorie informaţii pentru turişti, vizitatori şi de interes general FundalMicroorganismele determină rate mari de metanogeneză și mineralizare a carbonului în ecosistemele umede. Aceste semnale sunt mai ales pronunțate în Regiunea Prailor Pothole din America de Nord, al zecelea cel mai mare ecosistem umed din lume. Risc Prezentarea universului după concepția lui Ptolomeu (reprezentare grafică din 1661) Ptolemeu Alexandrinul, imagine dintr-o carte din secolul al XVI-lea O descoperire științifică este descrierea, observarea sau demonstrarea experimentală plauzibilă a fenomenelor fizice care apar în natură care încă nu au fost observate. 398 relaţii

Evaluarea calitatii solului, a fenomenelor de degradare si

Bogăţia în specii (Magurran, 2004) este numărul de specii într-o probă de dimensiuni cunoscute Indicele Descy al Diatomeelor (Descy 1979, AFNOR, 2000), foloseşte diatomeele. Indici cu nevertebratele bentice: Shannon-Wiener (Spellerberg, 2005), Indicele Echitabilităţii lui Pielou (Pielou, 1977), Dominanţa McNaughton (McNaughton 1968) Dacă se calculează indicele de entropie informaţională al lui Shannon pentru datele etnice din Fig. 4, valoarea sa este 0,5, în timp ce pentru diferitele regiuni de dezvoltare ale României. Parametrii biologici, precum numrul de specii, numrul de indivizi, indicele de diversitate Shannon-Weaner (H'log2), i valoarea total a biomasei umede au fost calculai pentru fiecare staie. Datele au fost prelucrate cu programul PRIMER 5 versiunea 5.2.4 (Clarke and Warwick, 2001) i Ocean Data View versiunea 4 (Schlitzer, 2004) numarul de specü care a aparut la una din statii, b este numarul despecii care s-a inregistrat la cealalta statie iar j este numarul de :specii. care a aparut la ambele statii. Este evident ca acest coeficient se bazeaza pe presenta/absenta speciilor si nu pe abundenta lor. Indicele SØrensen: QS = 2j / a + b unde a, b si j a

Aspecte privind diversitatea şi succesiunea în ecosisteme

De asemenea, nanomaterialele de carbon au mărit bogăția taxonomică totală, indicele de diversitate Shannon și indicele de dominare al comunității microartropode, dar au scăzut indicele de uniformitate. O diversitate mai mare de microartropode de sol indică un mediu adecvat pentru mezofauna solului și pentru o descompunere sporită. Indicele de diversitate Shannon a demonstrat numai o reducere (p <0, 01) a diversității la șoareci LOW comparativ cu șoarecii CONV. ** p <0, 01. Imagine de dimensiune completă Mărimea complet A indicele diversității (numit si filogenetic sau Simpson's Diversity Index) este o măsură cantitativă care reflectă câte tipuri diferite (cum ar fi speciile) există într-un set de date (o comunitate) și care poate lua în considerare simultan relațiile filogenetice între indivizii distribuiți între aceste tipuri, cum ar fi bogăţie, divergenţă sau uniformitate Note de curs şi recomandări metodice la Sisteme informaţională şi asistenţă farmaceutică : pentru studenţii anului 5, Facultatea de Farmacie / Stela Adauji, Mihail Brumărel, Elena Zgîrcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, Fac. de Farmacie, Catedra de Far-macie Socială Vasile Procopişin Prima parte a zilei ne regăseşte într-un plin proces de advecție de aer cald, de origine tropicală, cu temperaturi în creştere şi condiții stabile. Astfel, cerul va fi variabil iar maximele vor atinge valori aproape de caniculă, prin zonele de sud-vest, unde, indicele de temperatură-umezeală se va apropia sau chiar va atinge.

Evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă din

Aplicaţie software de calcul al principalilor indicatori ai biodiversităţii. UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTUR Ă. Ciprian PALAGHIANU Daniel AV ĂCĂRIŢEI. Evaluarea biodiversităţii:. E valuarea biodiversităţii presupune o serie de etape: Slideshow.. Enel a obținut cea mai înaltă poziție în Indicele Refinitiv pentru Diversitate și Incluziune din 2020 în categoria Utilități Electrice și Producători Independenți de Energie Realizatorii indicelui au apreciat atenția acordată de Enel diversității de gen, politicilor de incluziune la locul de muncă și dezvoltării capitalului umanRoma - Enel ocupă prima poziție în. Modelele de diversitate β ale seturilor de date amplonice 16S rRNA bazate pe distantele Meta-Storms validate de QIIME ( A): Setul de date 1, ( B): Indicele Shannon α a setului de date 1 privind nivelul genului și nivelul căii; ( E și F): Comparația dintre rSNA 16S citește din regiunea V1-V3 (Dataset 1) și regiunea V3-V5 (Dataset 2. Denver - Sfaturi de călătorie, asistenţă medicală, preţurile şi ghid de siguranţă De îngrijire a sănătăţii ☀ Vremea Trafic Crimă şi siguranţă Ultimele știri despre Coronavirus Sfaturi de călătorie și precauții pentru Coronavirus Preturi ☘ Poluarea și curățenie Practice de călătorie informaţii pentru turişti, vizitatori şi de interes general Introducere O modalitate de a dezvolta i, n esen, de a optimiza un model este i aceea de a-1 combina cu un alt model, deci de a realiza o sintez creativ ntre dou modele, n aceast ordine de idei, intenia noastr este de a combina Modelul structurilor euristice fundamentale i Modelul seriilor de dedublri i de transformri progresive ale existenei.

Introducere în măsurarea diversităţii

Coasta de vest a tarii este compusă din dealuri şi munţi cu înălţime mică, cel mai înalt punct fiind Carrauntoohil la 1041 m (foto dreapta). În centrul ţării există în majoritate teren plat, favorabil pentru agricultură şi traversat de râuri ca şi Shannon şi de lacuri. Centrul ţării conţine şi zăcăminte majore de turbă. Populaţia este de 7.421.229 locuitori (la 1 ianuarie 2005) în Londra Mare, cărora li se adaugă alte câteva milioane din zona metropolitană. Există o imensă diversitate de etnii, culturi şi religii, Londra fiind unul din cele mai cosmopolite oraşe din Europa şi din lume Un sir de autori au legat epocile critice din [curba de] dezvoltarea vietii, de amplificarea ciclica a vulcanismului (de ex. A. P. Pavlov, 1924), de schimbarea intensitatii luminii solare (Golenkin, 1959), de orogeneza (Kriştofovici, 1957), de cresterea migratiei elementelor radioactive din scoarta Pamantului (Ivanova, 1955) Disponibilitatea substanțelor nutritive modelează structura comunității microbiene în consorțiile derivate din compostul bagajelor din cana de zahă Efectele stratificării și amestecării apei asupra structurii comunității microbiene într-un rezervor profund subtropica Astfel, f l u x u r i de natură diversă, de intrare şi de ieşire din sistem, de tranzit în şi din rezervoare, de informaţie din sistem şi din afara lui, spre şi dinspre centrul de decizie ş.a.m.d., descriind trasee directe sau bucle de retroacţiune, se succed, se intersectează, se recompun etc. Toată această mişcare complexă mai.